16.06.2024
søndag
Fredag
07.06.2024
04.10.2024
TrysilGolf_logo_sorttekst2
13°
I dag
Banestatus
Banestatus
Banen er
Åpen
Golfbanen
Rangen er
Åpen
2
aktiviteter i dag
Aktiviteter
Del
Del
ArrowDown_Orange
TrysilGolf_logo_sorttekst2
ArrowDown_Orange
gb_logo%20(1)
Tilbake

Personvernerklæring

Sist oppdatert: ​06. februar 2023

I forbindelse med ditt medlemskap i Trysil Golfklubb behandler vi en rekke person-opplysninger om deg.

Etter personvernforordningens artikkel 12 nr. 1 skal vi gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi har derfor laget denne personvernerklæringen, hvor du kan lese om behandlingen av dine personopplysninger når du er medlem av Trysil Golfklubb.

Det er viktig for oss å understreke at vi kun behandler dine opplysninger til bruk for ditt medlemskap i Trysil Golfklubb og eventuell spillerett på Trysilfjellet Golfbane. Vi videreselger aldri opplysninger om våre medlemmer til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre enn beskrevet i denne personvernerklæringen.


Trysil Golfklubb er behandlingsansvarlig – kontaktinformasjon

Trysil Golfklubb er behandlingsansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som vi har mottatt fra deg, og vi sikrer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Trysil Golfklubb kan kontaktes her:

Trysil Golfklubb
Golfvegen 1, 2420 Trysil
Organisasjonsnummer: 993 400 130
Telefon: 62456789
E-post: trysilgk@trysil.com


Formålet med behandlingen av dine personopplysninger, herunder det rettslige grunnlaget

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er et medlemskap i Trysil Golfklubb.

Dine personopplysninger behandles således for å kunne administrere ditt medlemskap i Trysil Golfklubb, hvilket omfatter:

 • orientering om Trysil Golfklubbs aktiviteter i klubben og i klubbhuset, eksempelvis i nyhetsbrev og klubblad
 • administrasjon av adgang til spill på banen
 • registrering av score
 • registrering av handicap
 • turneringsplanlegging og -avvikling
 • administrasjon av dine medlemsrettigheter i henhold til klubbens lov
 • oppfyllelse av medlemsforpliktelser, herunder innkreving og betaling av kontingent
 • avholdelse av sosiale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • bruk av situasjonsbilder tatt på og omkring golfbanen både i det daglige og under turneringer
 • administrasjon av introduksjonskort
 • registrering og offentliggjørelse av klubbmestere og hole in one på hjemmeside, i klubbhuset og hole in one informasjon til Norges Golfforbund inkl. publisering på golfforbundet.no
 • utsendelse av spørreskjemaer/tilfredshetsundersøkelser om ditt medlemskap i klubben og om dine opplevelser på golfanlegget i Trysil.
 • oppbevaring av opplysninger med historisk verdi til statistikk og lignende
 • opplysninger om foreldre til barn og unge under 18 år av hensyn til kontaktmuligheter
 • hvis du som frivillig er med i Trysil Golfklubbs styre, eller i et utvalg eller komité, kan din kontaktinformasjon i form av navn, e-post, telefon og bilde bli delt med klubbens medlemmer på hjemmesiden, i kommunikasjonen til medlemmer, i klubbhuset og andre steder hvor det er relevant å opplyse om hvordan klubbens medlemmer kan kontakte deg
 • annen relevant behandling.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av personvern-forordningens artikkel 6 nr. 1 b), idet de behandles for å kunne oppfylle avtalen mellom deg og klubben om et medlemskap i Trysil Golfklubb.

Vi behandler personopplysninger i form av registrerings- og kontaktopplysninger som navn, kjønn, adresse, innmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, familietilknytning, yrke, kontingentkategori, kontingentinnkreving samt golfrelevante opplysninger som eventuell tidligere golfklubb, golfhandicap, starttidsbestillinger, turneringsinformasjon, politiattester (lovpålagt for aktuelle frivillige) og annet relevant.


Deling av dine personopplysninger

Vi sender personopplysninger til følgende mottakere:

 • GolfBox
 • Økonomisystem
 • Faktureringsløsning
 • Baneeier/administrasjonsselskap
 • Bank
 • Regnskapsfører
 • Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
 • Klubbens kontrollkomité
 • Journalister som dekker turneringer
 • Norges Idrettsforbund, jfr. NIFs lov § 10-5
 • Norges Golfforbund som er særforbund under Norges Idrettsforbund (NIF) for ivaretakelse av golfens interesser og utvikling
 • Offentlige myndigheter


Hvor får vi dine personopplysninger fra?

Personopplysninger som behandles av Trysil Golfklubb innhentes kun fra deg eller den foresatte/verge, som har samtykket til din innmelding. Om du er medlem i ett eller flere andre idrettslag kan i tillegg personopplysninger innhentes fra idrettens sentrale database (Min idrett/ SportsAdmin).


Lagring av dine personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos oss, og i opptil 3 år etter kalenderåret for din utmeldelse. Dette på grunn av praktiske og administrative årsaker, f. eks. så er det behov for å lagre din handicapinformasjon ved evt. gjeninnmeldelse i klubben, eller innmeldelse i en annen klubb. I tilfeller hvor vi har et tilgodehavende hos deg, eller det finnes et lovkrav om lengre oppbevaringstid, vil vi lagre dine data så lenge det er relevant i forhold til disse regler/formål.


Dine rettigheter

Du har etter personopplysningsloven en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av dine personopplysninger.

Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter, må du kontakte oss.

Innsyn i egne personopplysninger

Du har rett til å få innsyn i de personopplysninger, som vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger

Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Sletting av personopplysninger

I visse tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg selv, tidligere enn det generelle slettetidspunktet som beskrevet ovenfor.

Behandlingsbegrensning av personopplysninger

I visse tilfeller har du rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle opplysningene (utover selve lagringen) med ditt samtykke, eller når det er nødvendig for å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, eller for å beskytte en annen person eller viktige samfunnsinteresser.

Innsigelse mot behandling av personopplysninger

I visse tilfeller har du rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også gjøre innsigelse mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.

Overføring av personopplysninger (dataportabilitet)

I visse tilfeller har du rett til å få utlevert personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, samt å få overført personopplysninger fra én behandlingsansvarlig til en annen.

Du kan lese mer om dine rettigheter på www.datatilsynet.no.

 

Behandling av personopplysninger for personer som ikke er medlem i Trysil Golfklubb.

 • Greenfeespillere

Vi behandler personopplysninger i form av: registrerings- og kontaktopplysninger som navn, kjønn, fødselsdato, e-postadresse samt golfrelevante opplysninger som golfhandicap, starttidsbestillinger, turneringsinformasjon og annet relevant.

 • Andre gjester

Andre gjester omfatter personer som ikke er medlem av klubben, men som er på besøk en eller flere dager i klubben. For eksempel deltagere i treningsleire, skolebesøk, besøkende ved sponsorarrangementer, åpen dag mv.

 

Vi behandler personopplysninger i form av: kontaktopplysninger som navn, kjønn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse og annet relevant.

 

Klage til Datatilsynet

Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger skjer i strid med gjeldende rett, kan du klage til Datatilsynet. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.


Revidering av personvernerklæringen

Vi oppdaterer denne personvernerklæringen hvis det skjer endringer i måten vi behandler dine personopplysninger på. Ved endringer vil datoen øverst i personvernerklæringen bli endret. Den til enhver tid gjeldende personvernerklæring vil være tilgjengelig på vår hjemmeside og vil også bli sendt ut til orientering til alle medlemmer.